کتاب مقدس را بخوانید

انجمن کتاب مقدس تثلیثی

عهد جدید

از وبسیات انجمن کتاب مقدس تثلیثی میتوانید کتاب مقدس را آنلاین و هم در گوشی خود نصب کنید.

فروشگاه

انتشارات پارسا و دیگر مطالب راستین

انتشاراتی راستین و انجیلی

شما می‌توانید از فروشگاه آنلاین پارسا کتابها و کتابچه‌های مختلف از انتشارات پارسا و دیگر سازمانهای راستین بهرهمند شوید.

خدماتی از معلمین راستین کلیسای مسیح

مرغ باغ ملکوت!

چه فراوان هستند کسانی که از وضعیت بسیار اسف بارشان هیچ نگرانی و در حقیقت هیچ آگاهی ذهنی ندارند. اگرچه آنها خودشان را انسانهای کاملی نمی دانند اما ایرادی جدی هم در خود نمی یابند؛ ایشان انسانهای محترمی هستند، شهروندانی قانونمند.

در مسیح

ه چه معنا ما در وی هستیم؟ درخدایی زنده که می‌شناسیم و با ما ایمانداران وارد عهد کامل فیض و محبت شده است. «در مسیح» نه بدین معنا که در رابطه‌ای عرفانی، هویت ما جذب و محو شده، شخصیت ویژه خود را از دست داده و در اقیانوس بیکران ذات او غرق و نیست شده باشیم!

Go to Top