سخنرانی‌ها و درسهای شنیداری

مژده نیک و نجات روحانی (سخنگویان مختلف)

مژده نیک کوتاه

درسهای تعلیمی (سخنگویان مختلف)

تفسیر رساله رومیان (متیو هنری)

تفسیر رساله اول قرنتیان (دکتر پیتر مسترز)

تفسیر رساله دوم پطرس (دکتر استیو لاوسون)

تفسیر رساله اول یوحنا (دکتر جوزف مورکرافت)

تاریخ کلیسا (سخنگویان مختلف)

زندگینامه