بایگانی ماهیانه خرداد ۱۳۹۴

پیروزی بر مرگ

کتاب مقدس به ما یادآور می‌شود که خداوند سرانجام مرگ را به پایان می‌رساند. در اینجا «مرگ» به یک دشمن یا یک شخص تشبیه شده است؛ گویی به خودی خود از قدرت٬ شعور و توانایی برخوردار است.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۵:۱۳:۳۶ +۰۰:۰۰۷ خرداد , ۱۳۹۴ |بشارت انجیل|

پیامبر بت شکن

«در آن شب خداوند او را گفت: گاو پدر خود یعنی دومین گاو را که هفت ساله است بگیر و مذبح بعل را که از آن پدرت است منهدم کن و تمثال اشیره را که نزد آن است قطع نما و برای یهوه خدای خود بر سر این قلعه مذبحی مطابق رسم بنا کن و [...]

۱۳۹۴-۳-۷ ۱۷:۲۲:۲۵ +۰۰:۰۰۷ خرداد , ۱۳۹۴ |گفتگوی با مسلمین|