مژدۀ انجیل عیسی مسیح در چند جمله خلاصه می‌شود: خداوند بایستی گناه را مجازات کند. گناه چنان حرکتی منفور است که خداوند قدوس نمی‌تواند آن را تحمل کند، بایستی مجازات بشود. اما خداوند عیسی مسیح شانه‌هایش را برای ضربۀ تازیانۀ عدلِ الهی برهنه ساخت. او مجازات گناه را بر دوش گرفت و برای قوم خود رنج کشید – رنجی را که آنها بایستی متحمل می‌شدند. خواهید پرسید که آن قوم و مردمی که مسیح برایشان رنج کشید چه کسانی هستند؟ پاسخ این است: همۀ آنها که به او ایمان واقعی دارند. اگر به او ایمان دارید، همین دلیلی است بر اینکه او برای شما مرده است. اگر بر او اعتماد کنید – و تنها بر او- این دلیلی است که با خون گرانبهای او بازخرید شده‌اید و نشانه‌ای قطعی که هرگز عذاب نخواهید دید. خداوند نمی‌تواند شما را به خاطر گناهانتان عذاب اخروی دهد اگر مسیح به جای شما آن عذاب را بر روی صلیب متحمل شده است. اگر به مسیح ایمان دارید، عدالت خداوند نمی‌تواند بدهی‌ّ را که پرداخت شده، دوباره به اجرا گذارد: یکبار مسیح به عنوان ناجی شما آنرا پرداخته، و دوباره خود شما!

ای گناهکار، مسیح در مژدۀ انجیل برافراشته شده تا او را بشناسی و بدو ایمان آوری. روی بر نگردان! روی بر نگردان! شیطان در گوشَت می‌گوید که گناهانت بسیار بزرگ است. او دروغگو است: روی بر نگردان! قلبت به تو می‌گوید که هم اکنون برای این کار آماده نیستی. خداوند بزرگتر از قلب توست و بر همه چیز آگاه است. روی بر نگردان! شاید می‌گویی که نمی‌توانی دعا کنی. اما حتی یک ناله و قطره‌ای اشک نیز دعا به حساب می‌آید. روی بر نگردان! ممکن است بگویی؛ شاید از برگزیدگان قوم مسیح نباشی! اگر جانت در مسیح پناه گیرد، همین دلیلی است بر اینکه نام تو در «کتاب زندگی» نوشته شده است – روی بر نگردان! شاید می‌ترسی که نتوانی تا به آخر پایداری کنی. این تعهد خداوند در عهد جدید است که تو را از سقوط کردن حفظ کرده و نگاه دارد، اگر تو خود را به حمایت او بسپاری. روی بر نگردان! عیسی مسیح چون آن مار برنزی که موسی در بیابان برافراشت، در انجیل افراشته شده تا هرآنکه به او روی کند، شفا یابد و هلاک نشود. نگاه کن! ای گناهکار، به مسیح بنگر. کل بشارت انجیل همین است. بنگر! نگاه کن به مسیح. روی از اعمال نیک خود برگردان. دعا و نماز و روزه و توسل خود به دیگران را به دور بریز. همۀ اعمالی را که گمان می‌بردی تو را از مجازات خداوند حفظ خواهد کرد، به دور بریز. هیچ کس به جر مسیح نمی‌تواند گناهکار را کمک کند. پس نگاه کن. به او نگاه کن و روی بر نگردان.

نوشتۀ چارلز اچ. اسپرژون – ترجمۀ دکتر زرین قلوب