«و می‌دانیم که برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و مطابق اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند .زیرا آنانی را که از پیش شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.» (رساله رومیان ۸: ۲۸-۲۹)

کلام خداوند مملو از وعده‌های نیکی است که او به ایمانداران واقعی خود می‌دهد. تمامی این وعده‌ها قابل اعتماد و راستین هستند زیرا خداوند ضامن اجرای آن‌هاست. آیه فوق یک از شاخصترین این نمونه هاست که همواره باعث قوت قلب و آرامش خاطر ایمانداران مسیحی در زمان بروز بحرانها شده است. چه خوب است که ما این آیات را به گنجینه خاطر بسپاریم تا در موقع بروز سختی‌ها آن‌ها را به یاد آورده و با اعتماد به خداوند و کلامش، دلگرم شویم.

چنانکه در این آیه ذکر شده‏‏‏‏، وعده‌ها تنها شامل حال «خوانده‌شدگان» یا برگزیدگان می‌شود. آن‌هایی را که خدای پدر، پیش از آفرینش این جهان برای حیات ابدی معین فرموده است، کسانی که پسر خداوند آن‌ها را از راه کلامش و بشارت انجیل فراخوانده است، کسانی که روح القدس از درون تغییرشان داده تا به دعوت مسیح پاسخ گفته و حیات تازه را دریافت کنند. حیات روحانی که برگزیدگان را از درون متحول ساخته، به نحوی که از هر گونه گناه بیزار شده و به شکل پسر خدا درآمده اند. کلام از این افراد با عنوان «برگزیدگان» یا مقدسین یاد می‌کند . تنها و تنها برای چنین افرادی است که وعده‌های خداوند مصداق پیدا می‌کند.

برگزیدگی و فراخواندگی

کلام خداوند جای هیچ شکی برای ما باقی نمی‌گذارد در مورد اینکه خداوند عده‌ای را از پیش برای حیات جاودانی مقرر ساخته است. ( انجیل متی ۲۲: ۱۴ – رومیان ۱۱: ۵ – افسسسیان ۴: ۱)

قصد و ارده ابدی خدا برای نجات آن‌ها بوسیله عیسی مسیح غیر شرطی بوده و به هیچ یک از اعمال نیک یا بد آدمی وابسته نیست. این افراد که خصوصیات اخلاقی و اعمالشان ذره‌ای تأثیر در این انتخاب الهی نداشته، به واسطه فیض خداوند برگزیده شده‌اند تا از طریق ایمان به مسیح نجات یابند.

بدون آگاهی و حس این «فراخوانده شدگی» ما یکی از مهمترین و قوی‌ترین عناصری را که باعث صبر و شکیبایی و تسلیم به اراده خداوند تحت هرگونه مصیبت و سختی می‌شود، از دست می‌دهیم.

شکیبایی و تسلیم به اراده خداوند شدن در مسیحیان، زمین تا آسمان با آنچه در فرهنگ اسلامی «تسلیم شدن به قضا و قدر» نامیده می‌شود، تفاوت دارد: در آنجا با نیروهای ناشناخته و غیرقابل مقاومت و تغییرناپذیری روبرو هستیم که چاره‌ای نیست جز سرتسلیم فرود آوردن در مقابلشان. در اینجا با مشیت الهی روبرو هستیم که بر حکمت استوار است ( افسسیان ۳: ۹- ۱۱ ) خداوند پدر آسمانی ماست و چون حامی بسیار اندیشمند و دلسوز تمامی زندگی ما را – حتی در جزئیات آن- برنامه‌ریزی و هدایت می‌کند. نقشه‌ای نیک که تغییرناپذیر است و در ابدیت شکل گرفته و قطعأ به اجرا در خواهد آمد زیرا خداوند امین و راست‌گو است.

گام به گام بسوی آرامش

زمانی که با هرگونه سختی و ناملایمتی در زندگیتان مواجه هستید، به این نکات دقت کنید:

۱- بدون شک بایستی خدایی قادر، دانا و بی نهایت مهربان وجود داشته باشد.

رساله عبرانیان ۱۱: ۶، «اما بدون ایمان کسب رضایت او غیرممکن است. زیرا هر که جویای نزدیکی به خداست لازم است که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد .»

۲- او چه در زمان گذشته و چه در حال حاضر (اگر فقط قادر به درک آن می‌بودم) شواهد فراوانی از مَحبت ویژه خود را در تمامی امور زندگی‌ام به من نشان داده است.

رساله افسسیان ۱: ۳، «…متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح…»

۳- محبت خداوند غیرقابل تغییر است. او هرگز از آن دست نکشیده و نظر خود را عوض نخواهد کرد.

رساله فیلیپیان ۱: ۶، «چونکه به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.»

۴- هرچه که در زمان اتفاق می‌افتد، به لحاظ اراده و مشیت حکیمانه اوست که آنرا از ازل مقرر فرموده است.

رساله اول قرنطیان ۸: ۶، «اما ما را یک خداست یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم و یک خداوند عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از او هستیم»

با توجه به این حقیقت:

۵- سختی‌ها و مصایب من گوشه‌ای از نقشه ازلی اوست که بدقت طراحی شده است.

مزمور ۲۲: ۲۴، «زیرا مسکنت مسکین را حقیر وخوار نشمرده و روی خود را از او نپوشانیده است و چون نزد وی فریاد برآورد او را اجابت کند.»

۶- خداوند شماره موهای سر مرا نیز دارد. حتی یک شاخ از موی من به زمین نخواهد افتاد مگر به اراده مقدر او.

انجیل لوقا ۱۲: ۷، «بلکه موهای سر شما همه شمرده شده است. پس هراس نداشته باشید…»

و به این دلیل:

۷- رنج‌ها و مشقت‌های من ناشی از شانس، بدبیاری، تصادف و مجموعه‌ای از عوامل محیطی نیستند.

مزمور ۵۶: ۸، «تو آوارگی های مرا تقریر کرده‌ای. اشکهای مرا در شیشه خود بگذار. آیا این در دفتر تو نیست!»

بلکه همگی آن‌ها :

۸- مرارت‌های زندگی من دقیقأ آن چیزی است که مشّیت خداوند به انجام رسانیده است.

رساله رومیان ۸: ۲۸، «‹ و می‌دانیم که برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و مطابق اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند»

۹- این سختی‌ها از طرف خداوند به نحوی طراحی شده‌اند تا به آن هدف نیک غایی که منظور او است، منتهی شوند.

رساله یعقوب ۵: ۱۰-۱۱، «ای برادران الگوی سختی و صبر را از پیامبرانی بگیرید که به نام خداوند سخن گفتند. اینک، صابران را خوش حال می‌خوانیم. و صبر ایوب را شنیده‌اید و عاقبت کار خداوند را دانسته‌اید زیرا خداوند به غایت مهربان و کریم است.»

۱۰- مشکلات من حتی یک ثانیه هم بیش از آنچه خداوند ضروری می‌داند، ادامه نخواهند داشت.

نامه دوم قرنطیان ۷: ۶-۷، «اما خدایی که تسلی دهنده افتادگان است ما را با آمدن تیتوس تسلی بخشید. و نه تنها از آمدن او بلکه به آن تسلی که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما، زاری شما و غیرتی که در باره من داشتید به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم.»

۱۱- او که مرا در این وضعیت بسیار رنج‌آور و بحرانی قرار داده، قول داده که مرا حمایت کرده و سرانجام از زیر بار آن بیرون آورد.

مزمور ۳۴: ۱۵-۱۷، «چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای او بسوی فریاد ایشان…چون (صالحان) فریاد برآورند خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه سختی هایشان رهایی بخشید.»

۱۲- لذا همه چیز، به طور قطع با هم به نوعی عمل خواهد کرد که باعث جلال خداوند و خیرّیت من شود و بنابر این با اطمینان چونان خداوند عیسی مسیح خواهم گفت :

انجیل یوحنا ۱۸: ۱۱، «..آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟»

جروم زانکیوس ( ۱۵۱۶-۱۵۹۰ ) واعظ و الاهی دان ایتالیایی – مترجم دکتر زرین قلوب