ما نیاز ترجمه دقیقی از کتاب مقدس را دیده و برای چاپ آن در عمل می‌باشیم. در حال حاضر انجیل یوحنا را سازمان انجمن کتاب‌مقدس تثلیثی (Trinitarian Bible Society) در انگلستان به چاپ رسانده که به رایگان قابل سفارش است. لطفاً با ما تماس برقرار کنید.

انجیل یوحنا

در حال حاضر سازمان کتاب مقدس تثلیثی برای پخش رایگان انجیل یوحنا را با ویرایش و تصحیح جدید منتشر ساخته. شما می‌توانید از لینک زیر انجیل یوحنا را دانلود کنید.