چگونه خداوند گناهکاران را نجات می‌دهد؟

«و وارد اریحا شدند و وقتی که او با شاگردان خود و جمعی کثیر از اریحا بیرون می‌رفت. بارتیمائوس کور پسر تیمائوس بر کناره راه نشسته گدایی می‌کرد. چون شنید عیسی ناصری است فریاد برآورد و گفت، ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. و چندانکه بسیاری او را نهیب می‌زدند که خاموش شود [...]