ایمان نجات بخش

شاید که خواننده در حال حاضر به خداوند عیسی مسیح ایمان دارد. امّا این به خودی خود هیچ مدرکی از این نیست که او از سر نو متولد شده و مسافر آسمان هست. عهد جدید به ما خبر داده که «بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. [...]