پسر گمشده
پسر گمشده

توضیح راه رستگاری از مثل عیسی مسیح از پسر گمشده در انجیل لوقا فصل ۱۵.