هفت نشانه قطعی تحول روحانی
هفت نشانه قطعی تحول روحانی

آیا نشانه‌های قابل تشخیصی دال بر اینکه، تحول روحانی رخ داده وجود دارد؟ این کتاب راهنمایی به نشانه‌هایی از تحول روحانی حقیقی برای کسانیست که به رستگاری خود شک دارند، و همچنین استفادۀ مشاوران روحانی می‌باشد.