نجات دهنده جهان
نجات دهنده جهان

راهنمای روزانه از انجیل یوحنا برای کسانی که بخواهند با مسیح و انجیل او آشنا شوند.