خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت
خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت

خلاصه‌ای از کتاب ”الهیات نظام مند“ که بطور بسیار عالی در این کتاب جمعبندی شده. برای حفظ کلام آیات مخصوص به مطالب را جمع بندی کرده. یکی از کتابهای کلاسیک برای مقدمه به الهیات اصلاح یافته و ریفورمد به نوع مشایخی (یا پرسبیتری).