اعتقادنامه وست مینستر
اعتقادنامه وست مینستر

این اعتقادنامه به جامع بودن، دقت، اختصار و تعادل شهرت دارد. این اعتقادنامه تایید کنندۀ کار خدا از ابتدا تا انتهاست؛ از آفرینش تا قیام عیسی مسیح و داوری نهایی. خدا ابتدا و انتهاست، فوق و مقدم بر هر چیزی است. ایمانداران باید زندگی خود را در راستای طریق های شگفت انگیز او درک کنند و هماهنگ با ارادۀ عالی او رفتار نمایند .