فراخوانده شدن متی

«چون عیسی از آنجا می‌گذشت مردی را به نام متی به باجگاه نشسته دید. بدو گفت، از پی من بیا. بلافاصله برخاسته بدنبال وی روانه شد. و چنین شد که او در خانه بر سر سفره نشسته بود که گروهی از باجگیران و گناهکاران آمده با عیسی و شاگردانش نشستند. و فریسیان چون دیدند، به [...]