به این دلیل که مسیح همه چیز را به پیروانش می‌بخشد؛ چنانکه رسول خداوند اعلام می‌کند:

«…زیرا همه چیز از آن شماست؛ خواه پولس، خواه اپولس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه مرگ، خواه چیزهای حال، خواه چیزهای آینده همه از آن شماست. و شما از مسیح و مسیح از خدا می‌باشد.» (اول قرنتیان ۳: ۲۲-۲۳)

     خداوند عیسی مسیح به هر ایماندار واقعی‌اش اطمینان می‌دهد که همه به تو تعلق دارند: اولاً ، همه مبشرین و خادمین مسیحیت -از برترین آن‌ها گرفته تا پایین‌ترین ایشان- پولس، اپولس و کیفا خدمتکاران شمایند، انسانهایی که مراقب شما هستند برای رستگاری. دوماً، این جهان از آن شماست؛ در‌واقع این دنیا فقط به خاطر شماست که تاکنون نابود نگشته است و روزی که شمار برگزیدگان خداوند به کمال برسد بلافاصله جهان کنونی به آتش کشیده خواهد شد. سوماً ، حیات از آن شماست؛ زندگی کنونی شما را برای حیاتی والاتر آماده می‌سازد یعنی حیات جاودانی. چهارماً، مرگ از آن شماست؛ شما دقیقاً روزی خواهید مُرد که مناسبترین زمان برای مرگ شماست، مرگ همچون خدمتکاری خواهد بود که به نفع شما کار می‌کند. پنجماً، چیزهای حاضر و چیزهای آینده به شما تعلق دارد:

«…دینداری برای هرچیز مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد.» (اول تیموتا‌ؤس۴: ۸)

ششماً، خداوند از آن شماست؛ خدای حقیقی و زنده را در نظر بگیرید، با همه عظمت، با تمامی قدرت متعالش، آری! این خدای متعال، آفریننده زمین و آسمان از آن شماست، هرآنچه که او به اجرا می‌گذارد برای شماست، هر آنچه به او تعلق دارد از آن شماست، هر آنچه که توان انجامش را دارد از آن شماست. خداوند به ابراهیم چنین گفت:

« من سپر تو هستم و پاداش بسیار عظیم تو» (پیدایش ۱۵: ۱)

     این است فهرست گنجینه‌ای که یک مسیحی واقعی تعلق دارد؛ اگر مسیح را داشته باشید آنگاه همه این‌ها به شما تعلق می‌گیرد. وقتی از یکی از بت‌پرستان پرسیدند که گنج و ثروت تو کجاست؟ چنین پاسخ داد: «کورش کبیر دوست من است.» و اگر کسی از شما بپرسد؛ گنجینه تو کجاست؟ می‌توانی در حقیقت بگویی که گنجینه تو را نهایت و پایانی نیست. کلام خداوند (افسسیان ۳: ۸) از آن با عنوان «غنای بی‌قیاس مسیح» یاد کرده است. پولس رسول نمی‌تواند انتهای این گنجینه را ببیند! چه کسی است که خواهان نظاره مسیح نباشد؟

     اگر مسیح از آن توست، پدر آسمانی از آن توست، روح‌القدس از آن توست، همه وعده‌های خداوند به تو تعلق دارند؛ زیرا همه آن‌ها -در مسیح- وعده داده شده‌اند و به خاطر او به آن‌ها وفا خواهد شد. بگذار تا افراد مهم این دنیا به مقامشان ببالند، بگذار تا ثروتمندان جهان به پول خود و قوی‌تن‌ها به زور بازویشان افتخار کنند؛ اما بگذار تا یک مسیحی خود را خوشبخت بداند، سعادتمند واقعی، خوشبخت کامل؛ در نظاره کردن مسیح، در لذت بردن از مسیح، در داشتن مسیح و در نظرداشتن به سوی مسیح.

  ترجمه از کتاب:

 looking unto Jesus (1832 edition) By: Isaac Ambrose (1604-64). Chap. 1, Kindel book.