۱ اعتقادات

ما ایمان داریم که کتب الهام یافته موجود در کتاب مقدس در تمام مسائل مربوط به اعتقادات،‌ تعالیم و زندگی اقتدار نهایی دارد. با این حال، ما قبول داریم که داشتن و اعلام بیانیه‌هایی که تابع کتاب مقدس می باشند، که اعتقادات ما را در مجموعه‌ای سیستماتیک یا نظام‌مند اعلام دارد مفید است. مسئولین موسسه پارسا به یکی از اعتقاد نامه‌های نام برده که از دیدگاه الهیات اصلاح یافته یا ریفورمد و پروستان می‌باشند باور دارند، که آنها بطور کامل و دقیقی تعالیم اصلی کتاب مقدس را اعلام کرده‌اند:

 • ۱۶۸۹ اعتقاد نامه باپتیستی (یا دومین اعتقاد نامه باپتیستی لندن)
  The 1689 Baptist Confession of Faith – the Second London Baptist Confession of Faith
 • اعتقاد نامه وست مینستر (اعتقاد نامه، متن پرسش و پاسخ بزرگتر و کوتاهتر)
  The Westminster Standards: Confession, Larger and Shorter Catechisms
 • اعلامیه ساووی
  Savoy Declaration
 • سه ماده وحدت (اعتقاد نامه بلژیک، قوانین دورت، پرسش و پاسخ هایدلبرگ)
  The Three Forms of Unity: the Belgic Confession, the Canons of Dort, and the Heidelberg Catechism

ما ایمان داریم به:

۲ کتاب مقدس

الهام کامل و کلامی از عهد عتیق و عهد جدید در کتاب مقدس و تنها از اینها، a که در خود کلام خدا می‌باشند، مصون از خطا و به طور کامل در واقعیات و تعالیم قابل اعتماد هستند؛ b اقتدار نهایی و کفایت دائمی آنها را در همه امور مربوط به ایمان و رفتار. c

۳ تثلیث

وحدت الوهیت و برابری الهی پدر، پسر و روح القدس.

۴ پادشاهی خدا

پادشاهی خدا در خلقت، مشیت و رستگاری.

در آفرینش

در ابتدا، خدا همه چیز، از جمله اولین مرد و زن را که بصورت او در عدالت خلق کرد. مدارک کتاب مقدسی از آفرینش در دو فصل اول کتاب پیدایش حقایقی تاریخی بوده، نه اسطوره ای. بنابراین نظریه تکامل بر خلاف آموزش کتاب مقدس است.

در مشیت الهی

در قدرت بی نهایت و حکمت او، خدا تمام مخلوقات و همه چیز را توسط حکیمانه ترین مشیت مقدس خود حفظ و اداره می‌کند. هیچ چیز اتفاقی و یا در خارج از حوزه مشیت او اتفاق نمی افتد. او، با این حال به هیچ وجه بانی یا تصویب کننده گناه نبوده، و همچنین مشیت او به هیچ گونه از مسئولیت مخلوقات وی نمی‌کاهد.

در رستگاری

خدای روح القدس به ما آن رستگاری را که توسط مسیح خریداری شده را به توسط ایمان در ما باعث شده و در نتیجه ما را به خواندگی ثمربخش ما در مسیح اتحاد می‌بخشد. در این عملکرد، وی ما را از گناه و بیچارگی خود متقاعد ساخته، ذهن ما بطوری روشن می‌کند که نیازمان را در مسیح درک کنیم و اراده مان را بطوری تازه می‌کند تا ما بتوانیم مسیح را در ارائه مژده نیک به آغوش بگیریم. آنهایی که به شکلی ثمربخش خوانده شده‌اند، بنابراین در عدالت، پسرخاندگی و تقدیس نیز شراکت دارند.

۵ خداوند عیسی مسیح

به الوهیت درست و حقیقی خداوند ما عیسی مسیح a؛ به تولد باکره او b؛ به مردانگی واقعی و کامل او c؛ به اقتدار تعالیم او؛ و مصون از خطایی همه سخنان او d به عمل کفاره او برای گناهکاران توسط رنج جانشینی و مرگ او؛ e به رستاخیز جسمانی او f و صعود جسمانی او به آسمان، g و به شفاعت روحانی کنونی او برای مردم خود در دست راست پدر. h

۶ روح القدس

کتاب مقدس از الوهیت و شخصیت مطلق و اساسی روح القدس می آموزد a. او از گناه، عدالت و داوری برگزیدگان را محکوم ساخته، زنده می‌کند، ایمانداران را در زمان تحول روحانیشان به بدن مسیح تعمید می‌دهد، در ایشان ساکن می‌شود، مُهر زده، تقدیس فرموده، درکشان را روشن کرده و تسکین می‌بخشد b. کار روح القدس برای درک درست و روحانی از کتاب مقدس و برای خدمت واقعا روحانی و عبادت ضروری است c.

۷ قانون یا شریعت خدا

خداوند به ما فرمان داده که او را با تمام دل، روح، ذهن و قدرت خود محبت کنیم، و همایه خود را (یعنی کلا انسانها را) نیز بطور خودمان محبت ورزیم a. این دو نکته اصلی هستند که در ده فرمان اعلام شده اند b. در حالی که هیچ فردی نمی‌تواند با نگه داشتن شریعت یا قانون الهی عادل شمرده شود، اما یک فرد مسیحی سعی بر این دارد تا آن را بخاطر محبت داشتن به خداوند اطاعت کند، زیرا که آن شریعت اراده خداوند را اعلام کرده و با اقتدار او داده شده است. c

۸ آموزه فیض

آن تعالیمی که معمولا به آموزه فیض شناخته شده‌اند شامل هستند از:

 1. تباهی کامل ذات انسان در نتیجه سقوط در گناه، و ضرورت تولد دوباره.
 2. برگزیدگی بدون شرط برای رستگاری توسط خدا از تعداد بی شماری از گناهکاران.
 3. رستگاری ویژه (کفاره محدود) ایشان با کفاره قربانی خداوند عیسی مسیح.
 4. خوانده شدگی موثر ایشان (فیض غیر قابل مقاومت) توسط مژده نیک انجیل، بوسیله عملکرد روح القدس.
 5. استقامت ایشان در ایمان (امنیت نجات) همانطور که توسط قدرت خدا نگهداری می‌شوند، لذا ایشان را در نجات ابدی خود مطمئن می‌سازد.

۹ عادل شمردگی توسط ایمان

عدالت (یا عادل شمردگی) شخص گناهکار فقط توسط ایمان به خداوند و نجات دهنده‌مان عیسی مسیح.

۱۰ تقدیس

کسانی که با ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شده‌اند به تدریج در شکل خداوند نو می‌شوند a. این کار روح القدس است که در همه مؤمنان ساکن است b. لذا آنها به طور فزاینده به فعالیت و پی گیری از زندگی مقدس قادر می‌شوند، هر چند که هرگز به رسیدن آن در این جهان بطور کامل نخواهند رسید c.

۱۱ کلیسای مسیح

کلیسا جهانی، آن بدن مسیح که او سر آن است، شامل همه بازخرید شدگان است، که با انجیل مسیح از سوی خدا فرا خوانده شده‌اند، و از روح خدا تولد یافته و توسط ایمان عادل شمرده شده‌اند a. آن خود را در جماعت های محلی نشان می‌دهد که شامل کسانیست که توسط عیسی مسیح رستگاری را دریافت کرده‌اند b. نشانه‌های یک کلیسای درست و واقعی شامل است از: آموزش و موعظه وفادار به کلام خدا، اداره و اجرای درست از آیین تعمید در آب، و شام خداوند و اعمال نظم و انضباط کتاب مقدسی می‌باشد. رابته دوستانه و کمکی بین کلیساهای همفکر ابراز بیشتری از وحدت بدن مسیح است c.

۱۲ غسل تعمید و شام خداوند

آیین تعمید در آب، و شام خداوند توسط خداوند مان عیسی مسیح بنیاد شد a، اما نه اینکه غسل تعمید باعث انتقال فیض رستگار بخش باشد b، و نه اینکه شام خداوند به عنوان کفاره گناه و نه اینکه در آن هیچ تغییری در ماده نان و شراب ایجاد شود c.

۱۳ بازگشت شخصی مسیح

بازگشت شخصی و قابل مشاهده خداوند عیسی مسیح در جلال آسمان.

۱۴ قیام جسم

قیام یا رستاخیز بدن a؛ قضاوت جهان توسط خداوند مان عیسی مسیح b، با سعادت ابدی مردم عادل c و مجازات آگاهانه و ابدی شریران d.

۱۵ شخصیت شیطان

شیطان یک موجود روحانی و شخصی است a، یک فرشته سقوط کرده b، پدر دروغ و چیزهای کاذب، قاتلی از اول c، و فریب دهنده بزرگ همه ملت ها و افراد است d. او بخاطر مرگ و قیام عیسی مسیح شکست خورده e، و سرانجام در آخرین روز به دریاچه آتش با تمام فرشتگانش افکنده خواهد شد f.

۱۶ عبادت و روز خداوند

هر سه شخص در یک خدا را باید پرستش نمود a، به همان صورتی که در کلام خود آشکار شده b، با احترام و ترس الهی باید عبادت کرد c. خدا یک روز در هفته را برای نگهداری مقدس تعیین کرده است، که رعایت آن برای تمام انسانها الزام آور می‌باشد d. این روز که در اصل در آفرینش به عنوان روز هفتم تعیین شده بود e، پس از قیام مسیح به روز اول هفته، روز خداوند، تغییر یافت f. آن برای سود انسانها طراحی شده است، که برای استراحت از کار، و پرهیز از تفریحات و سرگرمیهای دنیوی یا غیر روحانی استفاده می‌شود g، به طوری که باعث تازگی کل شخص شود، و تمام روز پر شود از عبادت و خدمت خداوند. اگر چه هیچ دستورالعمل و اطلاعاتی دقیق در کتاب مقدس به عنوان روش نگهداری آن روز داده نشده است، اما به واضح کارهای رحمت و ضروری جایز نشان داده شده است h.

۱۷ مسئولیت بشارت دادن و اعلام انجیل

ایمان با شنیدن کلام خدا ایجاد می‌شود. پس این وظیفه هر کلیسا و سازمان و موسسه کلیسایی می‌باشد که برای پخش و گسترش مژده انجیل به تمام مردم در همه جا بجویند. برای اعلام مژده انجیل مسیح و تعلیم کلام خدا فقط آن روشهایی که با اصول کتاب مقدس در تضاد نیستند به مورد استفاده قرار گیرند.

۱۸ دولت

دولت مدنی از خدا داده شده است و این وظیفه مسیحیان است که به آنهایی که بر ایشان حکومت می‌کنند اطاعت کنند، به شرطی که هیچ خواسته هایی که از دولت اعلام می‌شود با آموزش کتاب مقدس تضاد نداشته باشد.