• ‎−20%
دیدگاه الهیات کلوینی
search
  • دیدگاه الهیات کلوینی
  • دیدگاه الهیات کلوینی

دیدگاه الهیات کلوینی

‎£4.00
‎£3.20 ذخیره 20%
با مالیات

این کتابچه خلاصه در سهایی است که در ۶ جلسه به

صورت آنلاین برای گروهی از دوستان فارسی زبان ارائه شده

است. هدف اصلی از چاپ این کتاب رشد کلیسای فارسی

زبان است که نیاز به تعالیم صحیح و انجیلی دارد. به ویژه

در زمانی که مطالب مضر و حتی تعالیم منحرف کننده در

قالب کتا بهای مسیحی چاپ، پخش و منتشر م یشوند.

چنا نکه پولس رسول، » آموزه فیض « در این گفتار کوتاه

آگوستین قدیس، کلوین، اصلاحگران کلیسا، چالرز سپرجن

و دیگر معلمین کلیسا آن را تعلیم م یدادند، توضیح داده شده

است. درک درست این آموزه باعث فروتنی آدمی و جال نام

خداوند زنده و حقیقی م یشود زیرا رستگاری و نجات بن یآدم

از ابتدا تا به انتها کار اوست و نه ما.

این کتابی کلاسیک از دیدگاه ریفورمد یا اصلا حگر از

الهیات کتاب مقدسی است.

تعداد

99 قلم
نظرات (0)
تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.