در این کتاب دکتر پیتر مسترز تمام براهینی را که در حمایت از شفا دادن از آن‌ها استفاده شده پاسخ می‌دهد. وی توضیح می‌دهد که مطابق کتاب مقدس شیاطین چه کارهایی را می‌توانند بکنند و از انجام چه کارهایی عاجزند و چگونه فصل ۵ رساله یعقوب در کلیساهای امروزه بایستی به کار گرفته شود. همچنین وی ثابت می‌کند که ذهن نقاد ما بایستی همواره در زمینه مسائل روحانی فعال و بیدار باشد. در انتهای کتاب نیز بررسی بسیار ارزشمندی است از پدیدهٔ شفای معجزه‌آسا توسط یک پروفسور انگلیسی.