این نسخه کتاب مقدس ۱۸۹۵، عهد جدید استاندارد فارسی اصلاح شده و با ویرایش جدید است که توسط انجمن کتاب مقدس تثلیثی منتشر شده است.