چهره‌های ایمان
چهره‌های ایمان

در این موعظه‌ها، دکتر بیکی به چهار جنبه‌ی ایمان در زندگی پنج شخصیت از کتاب مقدس نگاه می‌کند: آدم و حوا، زن شونمی، زن کنعانی و کالیب. در حالی که این شخصیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌بایست از خود سه سوال پرسید: آیا من دارای این نوع ایمان هستم؟ آیا من این جنبه‌های توصیف شده از ایمان را به کار می‌گیرم؟ چگونه می‌توانم این ابعاد خاص ایمان را در زندگی به کار گرفته و به ایمانداری بالغ تبدیل شوم؟