پرسش و پاسخ کوتاه وست مینستر
پرسش و پاسخ کوتاه وست مینستر

پرسش و پاسخ کوتاه وست مینستر در بین سالهای ۱۶۴۶ و ۱۶۴۷ انتشار یافت. این یکی از کتابچه‌های مقدمه‌ای برای یادگیری الهیات و تعالیم کتاب مقدس می‌باشد. این کتابچه از دیدگاه الهیات ریفورمد مشایخی (پرزبیتری) است.