راز تثلیث و یگانگی در تثلیث
راز تثلیث و یگانگی در تثلیث

راز تثلیث و یگانگی در تثلیث + عیسی، هم خدا و هم انسان – دو اثر از شبان استوارت اولیوت در مورد تعلیم کتاب مقدس درباره تثلیث و شخص عیسی مسیح.