دعوت به دعا
دعوت به دعا

دعوت به دعا یکی از برجسته ترین آثار جان سی. رایل است که در زمان خودش با استقبال زیادی روبرو شد و تا امروز هم از پر خواننده ترین کتابهای مسیحی است. رایل در این کتاب خوانندگانش را به جدیت و مداومت در دعا دعوت می کند. سخت می توان اثری چالش برانگیزتر از این کتاب در مورد دعا یافت. متن حاضر خواننده را با مفهوم دعا در زندگی مسیحی راستین آشنا می کند و دید وسیعتر و عمیقتری از اهمیت دعا به او می بخشد. این کتاب اثری بیاد ماندنی خواهد بود!