توضیح راه رستگاری از مثل عیسی مسیح از پسر گمشده در انجیل لوقا فصل ۱۵.

Print Friendly, PDF & Email