کتاب مقدس خدا، محبت نامه خدا است به انسان‌ها.

در اینجا…

بره می‌تواند بخرامد و در اینجا ممکن است فیل شنا کند!

کتاب مقدس بی نهایت با ارزش

و پر بهاست! در اینجا شما ممکن است اینها را پیدا کنید. . .

درمان برای هر بیماری ،

مرهم برای هر زخم،

نوار برای بستن روی هر درد،

شیر برای نوزادان،

گوشت برای مردان قوی،

آسایش برای آزردگان،

حمایت برای وسوسه شدگان،

تسکین برای مضطربان،

آرامش برای خسته دلان،

چوبدستی برای کمک ناتوانان،

شمشیر به دفاع ضعیفان.

نوشتجات مقدس کلام خدا این صفات را دارا هستند:

آنها …

نقشه رحمت خدا و بدبختی انسان

معیار راستی

فروشگاه داروهایی برای همه مریضی‌ها

چکشی که بر عیب‌ها و بدی‌ها می‌کوبد

خزانه حسن و خوبی‌ها

نشانگر تمام بطالت‌های نفسانی و دنیوی

تراز عدالت و انصاف

کامل ترین قاعده تمام عدالت و صداقت می‌باشند.

آه ، دوستان، هیچ کتابی در دست شما مفیدتر و بهتر از کتاب مقدس نیست!

توماس بروکس – مترجم شبان پ. م.