دعوت به دعا

در حال حاضر موسسه پارسا مشغول تکمیل کتاب کوچک اسقف جان چارلز رایل می‌باشد. امیدواریم که به ارادۀ خداوند در چند ماه آینده برای پخش آماده شود. لطفاً برای انتشار و پخش این کتاب کلاسیک در دعا باشید. هر بخش این کتاب را برای مطالعه شخصی بطور مخصوصی آماده شده است تا خواننده بتواند آنرا در خود بطور خوبی جذب کند.

جان س. رایل با نوشته‌های گرم، ساده، و وفادار به کتاب مقدس یکی از نویسندگان محبوب در بین مسیحیان انجیلی در اروپا و امریکا می‌باشد. او در نوشته‌های خود با شهامت، تشویق و مهرابی در این کتاب ما را برای دعا حقیقی دعوت می کند. آن را بخوان، و رشد کرده و امید داشته باش. تو با خالق آسمان و زمین که قادر مطلق است دسترسی داری.