توضیح راه رستگاری از مثل عیسی مسیح از پسر گمشده در انجیل لوقا فصل ۱۵.