پارسا

خلاصه تاریخ کتاب مقدس – پرسش و پاسخ

خلاصۀ تاریخ کتاب مقدس را به صورت پرسش و پاسخ برای مطالعۀ نو ایمانان و یادگیری کودکان جمع آوری شده‌اند.

۱. نخستین مرد که بود؟

آدم (پیدایش ۲:‏۷؛ ۱ قرنتیان ۱۵:‏۴۵)

۲. نخستین زن که بود؟

حوا (پیدایش ۳:‏۲)

۳. آدم از چه پدید آمد؟

از خاک زمین (پیدایش ۲:‏۷)

۴. خدا پس از آفرینش آدم او را در کجا گذاشت؟

در باغ عَدَن (پیدایش ۲:‏۸)

۵. آدم و حوا مرتکب چه گناهی شدند؟

ایشان از میوۀ ممنوعه خوردند. (پیدایش ۳:‏۶)

۶. چگونه ایشان مجازات شدند؟

ایشان به درد، محنت، و مرگ سزاور شده و از باغ بیرون شدند. (پیدایش ۳:‏۱۶−‏۱۹، ۲۴)

۷. خدا پیش از بیرون کردنشان از باغ به ایشان چه وعده‌ای داد؟

وعدۀ نجات‌دهنده‌ای (پیدایش ۳:‏۱۵)

۸. نخستین پسر آدم و حوا که بود؟

قائن (پیدایش ۴:‏۱)

۹. او چه کاره بود؟

قائن کشاورز بود. (پیدایش ۴:‏۲)

۱۰. دومین پسرشان که بود؟

هابیل (پیدایش ۴:‏۲)

۱۱. او چه کاره بود؟

هابیل گله‌بان بود. (پیدایش ۴:‏۲)

۱۲. قائن به هابیل چه کار کرد؟

او را کشت. (پیدایش ۴:‏۸)

۱۳. چرا او را کشت؟

برای حسودی، زیرا خدا قربانی هابیل را پذیرفت، ولی مال او را نپذیرفت. (پیدایش ۴:‏۴-‏۵؛ عبرانیان ۱۱:‏۴)

۱۴. شیث که بود؟

پسری بود که خدا بجای هابیل به آدم و حوا داد. (پیدایش ۴:‏۲۵)

۱۵. پیرترین مرد در دنیا که بود؟

متوشالح (پیدایش ۵:‏۲۷)

۱۶. چگونه دنیا یکبار نابود شد؟

با طوفان (پیدایش ۶:‏۱۷)

۱۷. چرا آن طوفان فرستاده شد؟

زیرا که مردم شریر بودند. (پیدایش ۶:‏۵)

۱۸. که از آن طوفان نجات یافت؟

نوح، همسرش، سه پسر ایشان و همسرانشان (پیدایش ۷:‏۷)

۱۹. چگونه نجات یافتند؟

بوسیلۀ کشتی (پیدایش ۷:۷)

۲۰. آیا هیچ موجود دیگری نجات پیدا کرد؟

بله، زوجی از تمامی موجودات زنده در روی زمین (پیدایش ۷:‏۸)

۲۱. نام پسران نوح چه بود؟

سام، حام، و یافِث (پیدایش ۵:‏۳۲)

۲۲. چگونه نوح فهمید که طوفان در حال فروکش کردن است؟

با فرستادن کبوتری که با برگ زیتونی بازگشت. (پیدایش ۸:‏۱۱)

۲۳. نوح تا چه مدتی در کشتی ماند؟

یک سال و ده روز.

۲۴. چرا مردم تلاش به بنا کردن برج در بابل داشتند؟

تا برای خود نامی پیدا کنند، و ایشان را از پراکندگی نگاه دارد. (پیدایش ۱۱:‏۴)

۲۵. چگونه ایشان در کارشان باز ماندند؟

خدا زبان ایشان را مشوش کرد، تا سخن یکدیگر را نفهمند. (پیدایش ۱۱:‏۷)

۲۶. چه شهرهایی برای گناهانشان نابود شدند؟

سُدوم و عَمُورَه (پیدایش ۱۸:‏۲۰)

۲۷. آنها چگونه نابود شدند؟

با آتش و گوگرد از آسمان. (پیدایش ۱۹:‏۲۴، ۲۵)

۲۸. آیا کسی نجات یافت؟

بله، لوط و دو دخترش. (پیدایش ۱۹:‏۳۰)

۲۹. سرنوشت زن لوط چه شد؟

او چون روی برگرداند و به پشت سر خود نگاه کرد، به ستون نمک تبدیل شد. (پیدایش ۱۹:‏۲۶)

۳۰. ابراهیم که بود؟

دوست خدا و پدر ایمانداران. (یعقوب ۲:‏۲۳؛ رومیان ۴:‏۱۶)

۳۱. او چگونه ایمان و اطاعت خود را نشان داد؟

با بیرون رفتن از کشور خود با شنیدن صدای خدا، و با قربانی کردن پسر خود اسحاق. (پیدایش ۱۲:‏۱-‏۴؛ ۲۲:‏۱-‏۱۲)

۳۲. پسران اسحاق که بودند؟

یعقوب و عیسو. (پیدایش ۲۵:‏۲۵-‏۲۶)

۳۳. یعقوب چند پسر داشت؟

دوازده پسر (پیدایش ۳۵:‏۲۲-‏۲۶)

۳۴. کدام یکی را برادرانش دوست نداشتند؟

یوسف (پیدایش ۳۷:‏۳-‏۴)

۳۵. چه بر سر او آوردند؟

او را مانند برده در مصر فروختند. (پیدایش ۳۷:‏۲۸، ۳۶)

۳۶. آیا او مانند برده در مصر ماند؟

نه، بلکه خدا با او بود و او را حکمت داد، و او را فرماندار مصر گردانید. (پیدایش ۴۱)

۳۷. آیا او از برادرانش برای فروش خود انتقام گرفت؟

نه، او ایشان را بخشید و مهربانی کرد، بدی را با نیکی جواب داد. (پیدایش ۴۳-‏۴۵)

۳۸. نام فرزندان یعقوب که بود؟

اسرائیلیان یا بنیاسرائیل(خروج ۹:‏۷؛ ۱:‏۷)

۳۹. چه موضوعی اسرائیلیان را به مصر آورد؟

برای تهیۀ آذوقه. (پیدایش ۴۲:‏۲-‏۳)

۴۰. در آنجا برای ایشان چه اتفاقی افتاد؟

نخست ایشان را به خوبی پذیرفتند، ولی بعد فرعون و مصریان ایشان را ذلیل کردند. (خروج ۱:‏۱-‏۱۱)

۴۱. خدا چه کسی را فرستاد تا ایشان را آزاد سازد؟

موسی، که وی وقتی بچه بود در صندوقچه‌ای از نی خوابانده شد، و دختر فرعون او را نجات داد. (خروج ۲:‏۱-‏۱۰)

۴۲. آیا فرعون مایل بود که بنی اسرائیل را آزاد کند؟

نه. (خروج ۵:‏۲)

۴۳. چگونه خدا او را مایل کرد؟

با فرستادن ده بلا، که آخرینش باعث مرگ تمامی نخست‌زادگان مصر شد. (خروج ۷-‏۱۱)

۴۴. چطور نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل نجات یافتند؟

با پاشیدن خون برّه بر درشان. (خروج ۱۲:‏۱۳)

۴۵. چه جشنی را به یاد این اتفاق به جا می‌آورند؟

عید فِصَح. (خروج ۱۲:‏۱۱، ۴۴-‏۵۰)

۴۶. در چه راهی موسی بنی‌اسرائیل را از مصر به سرزمین کنعان هدایت کرد؟

در راه دریای قُلزُم و سپس در راه صحرا. (خروج ۱۳:‏۱۸)

۴۷. با چه راهنمایی شدند؟

با ستون ابر و آتش. (خروج ۱۳:‏۲۱)

۴۸. چه غذایی به ایشان داده شد؟

با منا. (خروج ۱۶:‏۱۵؛ یوحنا ۶:‏۴۸-‏۵۱)

۴۹. به چه صورت شگفت آوری خدا به ایشان آب داد؟

آب از صخره‌ای بیرون آمد. (خروج ۱۷:‏۶)

۵۰. به ایشان در کوه سینا چه چیزی داده شد؟

ده فرمان. (خروج ۲۰:‏۱-‏۲۰)

۵۱. خیمه چه بود؟

خیمه مکانی بود که خدا در میان مردمش ساکن بود، و پرستش می‌شد.

۵۲. در حالی که مردم در سینا بودند، مرتکب چه گناه بزرگی شدند؟

ایشان گوسالۀ طلایی برای پرستش ساختند. (خروج ۳۲:‏۱-‏۶)

۵۳. چه مدتی در صحرا آواره بودند؟

چهل سال. (اعداد ۳۲:‏۱۳)

۵۴. چه کسی ایشان را به سرزمین وعده‌ برد؟

یوشع. (تثنیه ۱:‏۳۸)

۵۵. چگونه وارد آن شدند؟

با گذشتن از رود اُردُن، که آنرا خدا برایشان باز کرد. (یوشع ۳:‏۱۴-‏۱۷)

۵۶. بعد از یوشع ایشان را که رهبری کرد؟

داوران. (داوران ۲:‏۱۶؛ اعمال ۱۳:‏۲۰)

۵۷. بعضی از داوران را نام ببر.

جِدْعُون، یَفْتاح، شَمْشُون، سَموئیل و غیره… (داوران ۶:‏۱۱؛ ۱۱:‏۱؛ ۱۳:‏۲۴؛ ۱ سموئیل ۷:‏۱۵)

۵۸. چه کسی نخستین پادشاه اسرائیل شد؟

شائول. (۱ سموئیل ۱۵:‏۱)

۵۹. چه کسی پادشاه دوم اسرائیل شد؟

داوود. (۲ سموئیل ۲:‏۴)

۶۰. وی به چه لقبی خوانده شده؟

مغنّیِ شیرین اسرائیل. (۲ سموئیل ۲۳:‏۱)

۶۱. بعد از او چه کس پادشاه شد؟

سلیمان. (۱ پادشاهان ۱:‏۳۹)

۶۲. چه چیزی دربارۀ وی ثبت شده؟

که او از خدا حکمت را درخواست، و حکیمترین انسان شد. (۱ پادشاهان ۳:‏۹)

۶۳. سلیمان چه چیزی را بنا کرد؟

هیکل (معبد) را در اورشلیم. (۱ پادشاهان ۶:‏۱)

۶۴. چه کسی بعد از سلیمان سلطنت کرد؟

پسر وی، رَحُبْعام. (۱ پادشاهان ۱۱:‏۴۳)

۶۵. در حکومتش چه اتفاقی افتاد؟

مملکت به دو قسمتِ اسرائیل و یهودا تقسیم شد. (۱ پادشاهان ۱۲:‏۱۶-‏۱۷)

۶۶. بعد از تقسیم مملکت، نخستین پادشاه اسرائیل که بود؟

یَرُبْعام پسر نَباط، که باعث گناه اسرائیل شد. (۱ پادشاهان ۱۲:‏۲۰؛ ۱۴:‏۱۶)

۶۷. چطور ایشان را به گناه کشید؟

دو گوسالۀ طلایی را برای پرستش ایشان برپا کرد. (۱ پادشاهان ۱۲:‏۲۸)

۶۸. ایلیّا که بود؟

پیامبری که از جانب خدا فرستاده شد تا مردم را از خدایان دروغین برگرداند. (۱ پادشاهان ۱۷-‏۱۸)

۶۹. چگونه مجازاتی را بخاطر گناهانشان به ایشان خبر داد؟

خشکسالی و قحطی باران. (۱ پادشاهان ۱۷:‏۱)

۷۰. آیا آن برآورده شد؟

بله، حتی برای سه سال و نیم. (لوقا ۴:‏۲۵)

۷۱. در آن مدت چگونه غذا بدست ایلیّا رسید؟

غُرابها برای وی نان و گوشت می‌آوردند، و بیوه‌زنی با او آرد و روغن خود را سهم تقسیم کرد. (۱ پادشاهان ۱۷:‏۶، ۱۵-‏‏۱۶)

۷۲. یکی، دو معجزۀ او را نام ببر؟

او تا روزی که دوباره باران آمد باعث دوام تاپویه آرد و کوزۀ روغن بیوه‌زن شد، و او پسر وی را دوباره زنده کرد. (۱ پادشاهان ۱۷:‏۱۵-‏۱۶، ۲۳)

۷۳. در آخر با ایلیّا چه شد؟

وی با ارابۀ آتشین به آسمان بالا رفت. (۲ پادشاهان ۲:‏۱۱)

۷۴. چه کسی به جای ایلیّا پیامبر شد؟

اَلِیشَع. او آب ناگوار را شفا داد و پسر زن شونیم را از مرگ زنده کرد. (۲ پادشاهان۲:‏۱۹-‏۲۲؛ ۴:‏۳۲-‏۳۷)

۷۵. بنی‌اسرائیل به کجا به اسیری برده شدند؟

سرزمین بابل. (۲ پادشاهان ۲۵)

۷۶. چرا ایشان به اسیری برده شدند؟

زیرا که خدایان دروغین را ستایش کردند.

۷۷. چه کسانی در تنور روشن افکنده شدند؟

سه جوان یهودی، شَدْرَک و میشَک و عَبِدْنَغو. (دانیال ۳:‏۱۹-‏۲۰)

۷۸. چرا؟

زیرا که ایشان بت طلایی را که نَبوْکَدْنَصَّر برپا کرده بود پرستش نکردند. (دانیال ۳:‏۱۲)

۷۹. چه کسی در چاه شیران انداخته شد؟

دانیال. (دانیال ۶:‏۱۷)

۸۰. چرا؟

زیرا که او دعا به خدا را ترک نکرد. (دانیال ۶:‏۱۴)

۸۱. چه کسی را به دریا انداختند و ماهی بزرگی وی را نجات داد؟

یونُس. (یونس ۱:‏۱۵-‏۱۷)

۸۲. چه کسانی یهودیان را به برگشتن به سرزمین مقدّس رهبری کردند؟

زرُّبابل، عَزْرا و نحمیا. (عزرا ۲:‏۲)

۸۳. پس از برگشتشان چه کار کردند؟

معبد خدا را که در قبل ویران شده بود را دوباره ساختند. (کتب عزرا و نحمیا)

۸۴. اِسْتَر که بود؟

یک خانم یهودی، که ملکۀ پارسیان شد، و قوم خود را از نابودی نجات داد. (کتاب استر)

۸۵. آخرین پیامبر عهد عتیق که بود؟

مَلاکی. (ملاکی ۱:‏۱)

۸۶. چه مدتی پیش از مسیح زندگی می‌کرد؟

حدود ۴۰۰ سال.

۸۷. در چه زمانی عیسی مسیح بدنیا آمد؟

وقتی که آگوستوسِ (یا اوغُسْطُس) قیصر امپراطور روم بود.

۸۸. وی در کجا بدنیا آمد؟

در بیت اللحم. (متّی ۲:‏۱)

۸۹. مادر وی که بود؟

مریم. (متّی ۱:‏۱۸)

۹۰. چه کسی مژدۀ تولد عیسی را اعلام کرد؟

فرشتگان به چوپانان بیت اللحم مژده دادند. (لوقا ۲:‏۸-‏۲۰)

۹۱. فرشتگان با خود چه آوردند؟

بشارتی شادی‌بخش. (لوقا ۲:‏۱۰)

۹۲. چه کسانی برای پرستش آن مولود نجات‌دهنده آمدند؟

مجوسانی از مشرق. (متّی ۲:‏۱)

۹۳. چگونه ایشان به آن مکان هدایت شدند؟

با ستاره‌ای در آسمان. (متّی ۲:‏۲)

۹۴. چه کسی فرمان مردگ کودکان را داد؟

هرودیوس پادشاه. (متّی ۲:‏۱۶)

۹۵. چرا؟

زیرا وی امید داشت تا با آن عیسی را به قتل رساند. (متّی ۲:‏۱۶)

۹۶. چگونه جان عیسی حفظ شد؟

یوسف و مریم او را با خود به مصر بردند. (متّی ۲:‏۱۴)

۹۷. عیسیِ دوازده ساله را در حال چه کاری می‌بینیم؟

در معبد به شنیدن معلمان، و در پرسش از ایشان پیدا شد. (لوقا ۲:‏۴۶)

۹۸. بعد از وی چه می‌خوانیم؟

او با مادرش و یوسف به خانه‌اشان بازگشت، و مطیع ایشان بود. (لوقا ۲:‏۵۱)

۹۹. از چه زمانی عیسی شروع به موعظه کرد؟

از سی سالگی. (لوقا ۳:‏۲۳)

۱۰۰. چه کسی راه را برای عیسی آماده کرد؟

یحیای تعمیددهنده. (مرقس ۱:‏۲-‏۴)

۱۰۱. سرنوشت یحیا چه بود؟

او بدست هیرودیس کشته شد. (مرقس ۱۴:‏۱-‏۱۰)

۱۰۲. چرا؟

زیرا او شرارتهای هیرودیس را توبیخ کرد. (لوقا ۳:‏۱۹)

۱۰۳. عیسی چند نفر را به عنوان رسولان برگزید؟

دوازده نفر. (لوقا ۶:‏۱۳)

۱۰۴. کدام یک او را انکار کرد؟

پطرس. (متی ۲۶:‏۳۴)

۱۰۵. کدام یک او را تسلیم کرد؟

یهودای اِسْخَریوطی. (لوقا ۲۲:‏۴۸)

۱۰۶. در زمان حیات خود، مسیح چه کار کرد؟

او به هر جا که رفت اعمال نیکو بجا می‌آورد، معجزه می‌کرد و انجیل را مژده می‌کرد. (اعمال ۱۰:‏۳۸)

۱۰۷. برخی از معجزه‌های وی را نام ببرید.

او چشمان نابینا را گشود، با پنج نان به پنج هزار نفر خوراک داد، دختر یایرُس و پسر یک بیوه زن و ایلِعازر را زنده کرد. (لوقا ۷:‏۲۱،‏۲۲؛ ۹:‏۱۰-‏۱۷؛ ۸: ۵۴-‏۵۶؛ ۷:‏۱۱-‏۱۷؛ یوحنا ۱۱)

۱۰۸. چه کسانی موجب مرگ عیسی شدند؟

رؤسای کاهنان و کاتبان. (لوقا ۲۲:‏۲)

۱۰۹. چرا؟

برای حسادت و دشمنی از او. (متی ۲۷:‏۱۸؛ یوحنا ۷:‏۷)

۱۱۰. چه کسی وی را برای مرگ تسلیم کرد؟

پنطیوس پیلاطُس، والیِ یهودیّه. (یوحنا ۱۹:‏۱۶؛ متی ۲۷:‏۱۵-‏۲۶)

۱۱۱. چگونه وی مرد؟

با مرگ بر صلیب. (یوحنا ۱۹:۳۰؛ فیلیپیان ۲:‏۸)

۱۱۲. آیا عیسی دوباره از مرگ برخاست؟

بله، در روز سوم برخاست. (متی ۱۶:‏۲۱؛ مرقس ۱۶:‏‏۱-‏۹)

۱۱۳. پس از قیامتش به چه مدت بر زمین ماند؟

چهل روز. (اعمال ۱:‏۳)

۱۱۴. پس از آن چه شد؟

از کوه زیتون به آسمان صعود کرد. (اعمال ۱:‏۹-‏۱۲)

۱۱۵. چه کسانی وی را دیدند که به بالا صعود کرد؟

شاگردان او. (اعمال ۱:‏۹،‏۱۰)

۱۱۶. در روز پنطیکاست چه پیشامد؟

روح‌القدس بر رسولان نازل شد. (اعمال ۲)

۱۱۷. پس از آن رسولان به چه مشغول شدند؟

ایشان به همه جا رفته، مژدۀ مسیح را موعظه می‌کردند.

۱۱۸. چه تعداد مردم در آنروز پنتیکاست ایمان آوردند؟

حدود سه هزار نفر. (اعمال ۲:‏۴۱)

۱۱۹. نخستین شهید مسیحی که بود؟

اِستیفان. (اعمال ۷:‏۵۹، ۶۰)

۱۲۰. او چگونه جان سپرد؟

او در حالی که سنگسارش می‌کردند برای قاتلان خود دعا کرد، و پس روح خود را به مسیح بخشید. (اعمال ۷:‏۵۹، ۶۰)

۱۲۱. سپس کدام رسول تازه‌ای بجای وی خوانده شد؟

سولُسِ تارسوسی، که بعداً پؤلُس نامیده شد. (اعمال ۹:‏۱-‏۶)

۱۲۲. کار وی در قبل چه بود؟

او پیروان مسیح را آزار می‌داد. (اعمال ۹:‏۱)

۱۲۳. او به چه صورت به مسیح ایمان آورد؟

او در راه به دمشق، با دیدن رویایی از مسیح ایمان آورد. (اعمال ۹:‏۳-‏۶)

۱۲۴. او چگونه بقیۀ زندگی خود را بسر برد؟

او با موعظه از مژدۀ مسیح، برپاسازی کلیساها و با نوشتن نامه‌ها برای کلیساهای مختلف زندگی خود را بسر برد.

۱۲۵. برخی از مکان‌هایی را که در آن کلیسا برپا کرد نام ببرید.

فیلیپی، اِفِسوس، قُرِنْتُس و غیره.

۱۲۶. پس از آن چه اتفاق دیگری برایش افتاد؟

او در سفر به روم کشتی‌شکسته شد. (اعمال ۲۷:‏۱۳-‏۴۴)

۱۲۷. چه زمانی اورشلیم ویران شد؟

حدود به چهل سال پس از مرگ مسیح اورشلیم ویران شد.

۱۲۸. چه بر سر رسولان آمد؟

بیشتر ایشان برای مسیح شهید شدند.

۱۲۹. ایشان پیش از وفاتشان چه کردند؟

ایشان خادمان و کشیشان را برای موعظۀ کلام و ادارۀ کلیسا معین کردند. (اعمال ۱۴:‏۲۳)

Exit mobile version