صفحه اصلی/ویژه مسیحیان/آموزش های الهیاتی و اصول کتاب مقدس

آموزش های الهیاتی و اصول کتاب مقدس

توبه انجیلی

از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت: توبه کنید. (متی ۴: ۱۷) امکان دارد شما یکی از هزاران نفری باشید که در ده‌های اخیر به مسیح روی آورده‌اند. اگر چنین است این مقاله کوتاه را به دقت خوانده و خود را بیازمایید تا ببینید که ایمان شما تا چه حد حقیقت دارد. [...]

خلاصه تاریخ کتاب مقدس – پرسش و پاسخ

خلاصۀ تاریخ کتاب مقدس را به صورت پرسش و پاسخ برای مطالعۀ نو ایمانان و یادگیری کودکان جمع آوری شده‌اند. ۱. نخستین مرد که بود؟ آدم (پیدایش ۲:‏۷؛ ۱ قرنتیان ۱۵:‏۴۵) ۲. نخستین زن که بود؟ حوا (پیدایش ۳:‏۲) ۳. آدم از چه پدید آمد؟ از خاک زمین (پیدایش ۲:‏۷) ۴. خدا پس از آفرینش آدم او را در [...]