راه رستگاری

فراخوانده شدن متی

«چون عیسی از آنجا می‌گذشت مردی را به نام متی به باجگاه نشسته دید. بدو گفت، از پی من بیا. بلافاصله برخاسته بدنبال وی روانه شد. و چنین شد که او در خانه بر سر سفره نشسته بود که گروهی از باجگیران و گناهکاران آمده با عیسی و شاگردانش نشستند. و فریسیان چون دیدند، به [...]