ویژه غیر مسیحیان

/ویژه غیر مسیحیان

رستاخیز مسیح

«زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتاب مقدس در راه گناهان ما مُرد، و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتابها در روز سوم از مردگان برخاست.» (کتاب مقدس. رساله اول قرنتیان ۱۵: ۳-۴) ما به تجربه می‌دانیم کسی که مرده، [...]

صلح و آرامش

«زیرا او خود صلح و سلامتی ماست که این دو گروه را یکی ساخته است. او در بدن خود دیوار جدایی را که باعث دشمنی بود فرو ریخت...به واسطه صلیب خود که بر آن دشمنی را کشت. او آمد و بشارت صلح را به شما که دور بودید و آنهایی که نزدیک بودند رسانید.» (کتاب [...]

مهاجمان روح

در مورد زندگی چه تفکری دارید؟ معروفترین سخنرانی که تا کنون صورت گرفته موعظه سر کوه عیسی مسیح است، که خطاب به هزاران نفر در منطقه کوهستانی دریای جلیل انجام پذیرفت. در اواخر موعظه او این سخنان تکان دهنده را به زبان  آورد: «امّا از پیامبران دروغین احتیاط کنید، که به لباس میشها نزد شما [...]

چرا مرگ بر اسرائیل؟

«خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید: از آن رو که بر ضد سرزمین اسرائیل دستک زدید و پای بر زمین کوبیدید و به تمامی کینه دل شادی کردید، هان دست خود را بر شما دراز خواهم کرد و شما را به دست قومها به تاراج خواهم داد و شما را از میان ملتها منقطع ساخته، از میان [...]

2018-02-08T21:45:17+00:00 2 فوریه , 2018 |ویژه غیر مسیحیان|

طمع‌ورزی

«انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما روح خود را ببازد؟» (کتاب مقدس. انجیل متی ۱۶: ۲۶) حکم دهم شریعت خداوند که آن را از طریق موسی به قومش داد این است:«به خانه همسایه‌ات طمع مورز.» در شریعت پاک خدای حقیقی، طمع‌ورزی و زیاده‌طلبی گناه محسوب شده و خداوند موکدا به ایماندارانش [...]

دعا

«...اگرچه به صدای بلند در گوش من فریاد برآورند، ایشان را اجابت نخواهم نمود.» (حزقیال ۸: ۱۸) باید پرسید به چه دلیل خداوند به دعای عده‌ای پاسخ نمی‌دهد؟ چرا وقتی ایشان به تکرار و با صدای بلند نزدش فریاد برمی‌آورند هرگز پاسخی دریافت نخواهند داشت؟ درحالیکه خداوند زنده همیشه دعای ایمانداران خود را در زمان [...]

پرسش جدلی

«آیا می‌شود از چشمه‌ای هم آب شیرین روان باشد هم آب شور؟» (رساله یعقوب ۳: ۱۱) این آیه از کتاب مقدس است که در آن خداوند پرسشی جدلی را مطرح می‌کند؛ هدف از ارایه آن تاکید بر نکته‌ای خاص است و نه انتظار دریافت پاسخ. نکته واضح این است که از یک منبع یا سرچشمه [...]

کشتار اطفال در انجیل

«چون هرودیس دید که مغان فریبش داده‌اند، سخت برآشفت و فرستاده همه پسران دوساله و کمتر را که در بیت لحم و اطراف آن بودند -مطابق زمانی که از مغان تحقیق کرده بود- بکشت. آنگاه آنچه به زبان ارمیاء نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست.» (انجیل متی ۲: ۱۶-۱۷) منتقدین کتاب مقدس ایرادهای زیادی [...]

پیامبری که خدا او را نفرستاد

 «خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: به سخنان انبیایی که برای شما نبوت می کنند گوش مسپارید؛ زیرا شما را امید واهی می‌بخشند. آنها رویای دل خود را بیان می‌کنند نه سخنان دهان خداوند را. من این انبیاء را نفرستادم، اما ایشان دویدند؛ سخنی بدیشان نگفتم، اما ایشان نبوت کردند. خداوند می‌گوید: اینک من بر ضد آنهایی [...]

خدای رحیم و فیاض

    «خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیّاض، دیرخشم و آکنده از مَحبت و وفا، پایدار در مَحبت برای هزار پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. اما تقصیرکار را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد، بلکه جزای تقصیرات پدارن را به فرزندان و فرزندان فرزندان تا پشت سوم [...]